İLAN

YAZIKÖY KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİNDEN

1-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi Yazıköy Köyü Sosyal Tesislerinde toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleler ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Yazıköy Köyü Muhtarlık Binasında ücretsiz olarak görülebilir.

3-İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için a)Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, c)Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri ç)İhale saatinden önce geçici teminat miktarı T.C. Ziraat Bankası Safranbolu Şubesi nezdinde Yazıköy Köyü Muhtarlığı Tüzel Kişiliği adına açılmış olan TR27 0001 0010 1413 3485 6450 01 nolu IBAN hesabına yatırmış olduklarını gösterir makbuzu. d)Ayrıca özel hukuk kişilerinin İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; özel kişiler adına ihaleye gireceklerin nüfus cüzdan sureti, yasal yerleşim belgesi ve noter tasdikli vekaletname örneğini vermeleri gerekmektedir.

4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- Taşınmazın satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek olup, satış işlemine ilişkin bütün masrafları alıcı tarafından karşılanacaktır.

6- Covid-19 virüs salgını nedeniyle ihaleye katılacakların sosyal mesafe, maske vs hijyen kurallarına uyulması ile İdarece alınacak tedbirlere riayet edilmesi zorunludur. Bilgi Telefon: 0370 7432031                                                                                                               İLAN OLUNUR

                SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
No İlçesi Köyü Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Satışı Yapılacak Alan (m2) İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Safranbolu Yazıköy Tarla 289 11 9.492,46 9.492,46 İmarsız 882.798,78 45.000,00 03/11/2020 14:00

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir